Forskning

Jeg er optaget af hvordan verden ser ud fra forskellige vinkler. Hvordan hverdagslivet ser ud for et menneske med handicap og hvad der betyder noget for unge med skizofreni. Hvordan det er at drible rundt på kanten af uddannelsessystemet og hvordan ensomhed kan opstå i fællesskaber. 

Antropologi, forskning & formidling

Formidling & forskning

Forskning kan tit lukke sig om sig selv. Tale til sig selv i indforståede koder. Det kan nogen gange næsten virke som om, at jo mere svært og kludret noget lyder, jo klogere må det være. Det kunne jeg ikke være mere uenig i. Forskning skal være for alle og jeg ser formidling til forskellige målgrupper som en af forskningens vigtigste opgaver. Jeg gør mig derfor umage med at skabe åbninger og finde nye platforme for formidling og jeg bruger min viden fra blandt andet Ph.d. cup og Informationens medieskole til at lette tungt akademisk stof og formidle forskning til praksis.


Mine forskningsinteresser centrerer sig om unge og voksne mennesker i udsatte positioner. Mennnesker med paranoid skizofreni, spiseforstyrrelser og angst. Mennesker der føler sig ensomme og udenfor. Mennesker med handicap.  

Antropologi & feltarbejde

Ordet antropologi kommer af de græske ord “anthropos” og “logi”, der betyder henholdsvis “menneske” og “lære”. Det er altså læren om mennesker, i relation med andre og som sociale mennesker i kulturelle kontekster kunne man tilføje. Det betyder jo at man i princippet kan undersøge al socialt liv, og man kan som antropolog derfor komme vidt omkring, både tematisk og geografisk. Jeg har boet i Japan, Bangladesh og Indien, og lavet feltarbejder på ashramskoler, undersøgt magisk praksis og ritualer blandt moderne hekse i Danmark, fulgt unge mænd der startede på kokke- og mekanikeruddannelser og faldt fra igen. Lavet livshistoriske interview med ensomme ældre og fulgt unge på kanten af samfundet. Den røde tråd for mig, er det kontekstsensitive feltarbejde, der er en definerende metode for faget, og som inviterer til at gå til studier med undren, ydmyghed og åbenhed.


For mig er noget af det vigtigste i et feltarbejde, at man lærer at stille spørgsmål i stedet for at insistere på at kende svarene på forhånd. Det gør man blandt andet ved at dele tid og rum med dem, man gerne vil forstå. Helt konkret kan det betyde, at man flytter ind på et skolehjem med en gruppe unge, hvis man gerne vil forstå deres fællesskaber. Eller at man “hænger ud” sammen, laver livshistoriske interviews eller bevæger sig rundt sammen. Fælles er det, at det tager tid. Både for at man kan opnå en fortrolighed, men også fordi der i tempoet og tiden ligger kimen til forståelse af en dynamik og kompleksitet, der peger ud over øjebliksbilleder.


Nedenfor kan du læse lidt mere uddybende beskrivelser af mine forskellige feltarbejder og finde videnskabelige artikler, jeg har skrevet i forbindelse med arbejdet.

UDVALGTE FORSKNINGSPROJEKTER & PUBLIKATIONER

SOCIALPSYKIATRI & UNGES HVERDAGSLIV

Forskningsprojekt 2016-2020

I 2016-2020 lavede jeg feltarbejde på socialpsykiatriske bosteder i Danmark, hvor jeg har fulgt unge voksne med paranoid skizofreni og angst, og forsøgte at forstå deres veje til medbestemmelse, deltagelse og demokrati. Du kan læse om det arbejde i mine artikler og fagbogskapitler her

HVERDAGSLIV & HJEMLIGHED FOR MENNESKER MED HANDICAP

Forskningsprojekt 2020-2021

I perioden 2020-2021 lavede jeg en række kortere feltarbejder på bostedet for unge og voksne med fysiske handicap for at undersøge deres oplevelser af hjemlighed og deres deltagelsesmuligheder. 

Du kan læse mere om det arbejde i mine videnskabelige  artikler og kronikker her.

FRAFALD & "TABERDRENGENE

Forskningsprojekt 2012-2015 (PH.D PROJEKT)

I 2012-2015 fulgte jeg unge, særligt drenge, i deres veje ind i, mellem og ud af forskellige ungdomsuddannelser i en periode på 3 år. Jeg var indskrevet som kokke- og automekanikerelev på en erhvervsuddannelse, boede på skolehjem med eleverne og fulgte dem der blev, og dem der faldt fra uddannelsen.  Du kan se en liste over alle mine publikationer om det projekt her. 

HEKSE & MAGISK PRAKSIS

Forskningsprojekt 2011-2012

I 2011-2012 lavede jeg 4 måneders feltarbejde blandt moderne hekse i Danmark som et led i en indsamling om tro og magisk praksis til Dansk folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek. Jeg interviewede flere praktiserende hekse og fulgte særligt en nordjysk heksecirkel i deres ritualer, udesidninger og hverdagsmagiske praksisser. Indsamlingen er forseglet og arkiveret i Dansk folkemindesamlings arkiv, men jeg har skrevet artikler om materialet, som du kan se her samt deltaget i en række interviews i radio, tv og aviser.


ASHRAMSKOLER I INDIEN

2009-2010 (Antropologisk speciale)

I 2009-2010 lavede jeg 6 måneders feltarbejde på en ashram skole i Indien og fulgte den første generation af unge piger i området, der fik en uddannelse udover 1 klasse. Jeg interviewede både pigerne og deres mødre om fremtidsdrømme, livsudkast og om, hvordan skolen forandrer én på mange uforudsigelige måder. Feltarbejdet resulterede i mit kandidatspeciale, som kan læses her: "De gode piger: Et studie af dannelsesforestillinger og idealer om det gode menneske på den indiske pigeskole Shamayita Shikshangan. Speciale. Københavns Universitet. Udgivet i Projekt- & Karrierevejledningens Rapportserie; Nr. 284.

SLADDER I BANGLADESH

2007-2008

I 2007-2008 lavede jeg 6 måneders feltarbejde på en multireligiøs skole i den nordvestlige del af Bangladesh. Jeg var udsendt igennem nødhjælpsorganisationen Viva- leve børnene, og undersøgte blandt andet de religiøse minoriteters forhold og skolelogikker. Jeg endte med at bruge de indsigter feltarbejdet gav, til at skrive en bachelor opgave om sladder, da det viste sig at være en effektiv metode til at få andre og nye og dilemmafyldte historier: "Det er ganske vist… Studier af sladder i et landsbyperspektiv" Bachelorprojekt, Institut for Antropologi. Københavns Universitet.